Contemporary problems of human rights. Selected aspects

Contemporary problems of human rights. Selected aspects

(ed.) Mamiński M., Rzewuski M., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2019

Współczesne problemy praw człowieka. Wybrane aspekty, (red.) Mamiński M., Rzewuski M., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warsaw,  ISBN 978-83-8090-670-9

Title page / Strona tytułowa

CHAPTER  1 – Justice towards human rights

ROZDZIAŁ 1 - Wymiar sprawiedliwości wobec praw człowieka

CHAPTER  2 Media towards human rights

ROZDZIAŁ 2 Media wobec praw człowieka

CHAPTER  3 Human rights in public law

ROZDZIAŁ 3 Prawa człowieka w prawie publicznym

CHAPTER  4 Legislator towards human rights in crucial human life aspects

ROZDZIAŁ 4 Ustawodawca wobec praw człowieka w istotnych obszarach życia człowieka

CHAPTER  5 Human rights in the light of essential social issues

ROZDZIAŁ 5 Prawa człowieka w świetle istotnych problemów społecznych