Human rights in the functioning of public administration

Human rights in the functioning of public administration

Redakcja naukowa/Edited by: Ferdinado Parente, Bronisław Sitek, Iwona Florek

Prawa człowieka w funkcjonowaniu administracji publicznej

 

Title page/Strona tytułowa

Table of contents/Spis treści

ROZDZIAŁ 1 - PRAWA PODSTAWOWE

CHAPTER 1 – FUNDAMENTAL RIGHTS

ROZDZIAŁ 2 - RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

CHAPTER 2 – RESPECTING HUMAN RIGHTS IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION